top of page

לקוחותיי ממליצים

"בעזרת הדו"ח היסודי שכתבת , המפגעים והליקויים שנגרמו לנו-נשוא פנייתנו אליך, תוקנו בינתיים לשביעות רצוננו. לצורך כך, פעלנו הנדסית בהתאם להמלצותיך לתיקון הליקויים כמובא בדו"ח שכתבת. 

בעזרת הדו"ח יכולנו להצביע על אחריותו של כל אחד מהגורמים ההנדסיים בכשלים שהיו, וע"י כך לכלול בתביעתנו את כל האחראים לכשל, וכן להוכיח את  צדקתנו בביהמ"ש.

אנו מודים לך על השירות המסור שנתת, הזמינות, העמידה בזמנים להפקת הדו"ח, ההסברים בע"פ והמקצועיות שהניבה פירותיה באינטגרציה הקיימת בין התחום ההנדסי והמשפטי כאמור.

 

 בתודה והוקרה,"

יובל גדעון

התחנה הלבנה בע"מ, 20/09/19.

"במסגרת עבודתו זו, כתב עבורנו ירון דוחות הנדסיים מורכבים בפרויקטים גדולים ובעלי
חשיבות רבה לעיר ירושלים, הכוללים מימד משפטית, תוך קביעת אחריותו של גורם כזה או אחר לכשלים הנדסיים שנתגלו .
לדוחות כאלה יש מן הסתם משום תיעוד מקצועי ומשפטי לכול בעיה העלולה לנבוע מכשל
כזה או אחר. כמוכן, יש בכוחם של הדוחות למנוע מבעוד מועד את היווצרות הכשל, ובכוחן להתריע/לתעד בזמן ההליך עצמו.
ירון כותב בסגנון משפטי ממוקד וברור, דבר המסייע לשימוש בדוחותיו כמוצג משפטי במידת הצורך."

אינג' מיכאל ויינפלד

מיכאל וינפלד חברה להנדסה בע"מ, 18/11/19.

"אינג' ירון שלומי מהווה יועץ הנדסי חיצוני לחברת דורון אשל – מהנדסים יועצים בע"מ. במסגרת השירותים הניתנים לחברתנו על ידי אינג' ירון שלומי נכללות גם חוות דעת הנדסיות אשר נכתבות מנקודת הראות המשפטית המשלבת תובנות משפטיות לממצאים הנדסיים.
בכל עבודותינו המשותפות גילה אינג' ירון שלומי רצינות ומסירות לעבודה, תוך כדי התעמקות בחומר ההנדסי שנשלח אליו לצורך מציאת סתירות בין טענות הנדסיות באותו מסמך, לעיתים בהעדר סימוכין או בסימוכין מטעים, תוך יצירת מסמך ברור ונהיר החורג מדוח הנדסי עובדתי "יבש", 
המהווה כלי עבודה בידי אלו הצריכים להכריע בסוגיות המובאות לערכאות משפטיות / בוררויות.
נשמח להמשיך ולעבוד בשיתוף פעולה עימו בפרויקטים חדשים."

אינג' דורון אשל

דורון אשל – מהנדסים יועצים בע"מ, 14/11/19.

bottom of page